песенка

Toi mon amour

Toi mon amour, mon ami Quand je rêve c'est de
toi Mon amour, mon ami Quand je chante c'est pour
toi Mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans
toi Mon amour, mon ami Et je ne sais pas pourquoi...